Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

11.03.2019

Місцеві правила приймання стічних вод

Про затвердження Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади)

4 березня 2019

Дата прийняття: 27.02.2019 Номер рішення: 211 Автор: О.І.Соколовський

З метою забезпечення належної експлуатації системи централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), керуючись абз.5 ч.1 ст.13, ч.1 ст.131 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №316 від 01.12.2017 виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) (додається).

2. Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №650 від 14.07.2004 “Про затвердження Правил прийняття стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Тернополя” з подальшими змінами та доповненнями визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. В. Стемковського.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Тернопільської міської ради

211 від “27” лютого 2019 року

 

 

 

МІСЦЕВІ ПРАВИЛА
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою:

1) захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

2) запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

3) гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

4) гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

5) гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі — споживачі).

Ці Правила поширюються на усіх споживачів, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), як тих, що знаходяться в місті Тернопіль, так і тих, що знаходяться поза межами міста Тернопіль, незалежно від місця знаходження об’єктів водовідведення.

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 та в інших законодавчих актах.

4. Ці правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення.

5. Популяційний еквівалент міста Тернопіль становить 205000.

6. Виробники встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил, а також Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Такі вимоги встановлюються шляхом зазначення в договорі про водовідведення, а за наявності — в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та каналізаційні очисні споруди мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають встановленим вимогам.

8. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником. Споживач, у якого відсутній окремий випуск з облаштуванням контрольного колодязя на момент набрання чинності цими Правилами, протягом двох місяців з дня набрання чинності цими Правилами отримують у виробника технічні умови на облаштування окремого випуску та протягом шести місяців облаштовують такий випуск.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки на приймальну камеру другої лінії каналізаційних очисних споруд.

10. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється з дотриманням вимог пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

11. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

12. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та каналізаційних очисних споруд із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465;

2) щорічно здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи каналізаційних очисних споруд та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе, а споживач відшкодовує виробнику завдані йому збитки. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та законодавством;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

13. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів (в тому числі забезпечувати доступ до каналізаційних випусків), вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі. Споживачі забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

14. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на каналізаційних очисних спорудах виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465.

15. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі — СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40ºС ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі — ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі — БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті каналізаційних очисних споруд, а саме 334 мг/дм3;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням встановлених допустимих концентрацій.

16. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень (більш, ніж у трьох місяцях протягом календарного року), скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 19 цих Правил.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

17. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

18. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

19. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 16 цих Правил, за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на каналізаційних очисних спорудах виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, перелік та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

Плата за приймання понаднормативно забруднених стоків визначається в розмірі:

- 60% - на перший рік приймання стічних вод за тимчасовим договором;

- 70% - на другий рік приймання стічних вод за тимчасовим договором;

- 80% - на третій рік приймання стічних вод за тимчасовим договором.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

20. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

21. ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів визначається відповідно до Додатку 4 до цих Правил, які розраховані як найменша з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних каналізаційних очисних споруд виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

22. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності — відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на каналізаційних очисних спорудах згідно з додатком 4 до цих Правил.

23. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

ДКjbo =((Cj – Cjgp) * Q) / ∑ni=1qi + Cjgp (г/м3)

де ДКjbo - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м-3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно іздодатком 5до цих Правил);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

ni=1qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

Cjgp - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

24. У разі наявності в стічних водах, які надходять на каналізаційні очисні споруди населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

25. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

Дкjzl = ((Lzag – Lgp) * 106) / 365 * (1 – Kj) * ∑ni=1qi (г/м3)

де Дкjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

Lgp = (365 * Cjgp * Qgp * (1 – Kj)) / 106 (т/рік) - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Qgp - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

ni=1qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу;

Cjgp - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3);

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 до цих Правил.

26. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

Дкjvm = ((Cjvm – Cjvmgp) * Q) / ∑ni=1qi) + Cjvmgp (г/м3)

де Дкjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

Cjvm - допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою

Cjvm = ((q1 * K1 + q2 * K2) * Cjvmoc) / Kj * Q (г/м3)

q1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

K1 = (100 – W1)/ 100

де W1 - вологість сирого осаду, %;

K2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

K2 = (100 – W2) / 100

де W2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

Cjvmoc - допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

ni=1qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

Cjvmgp - концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

27. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

28. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод та при інших порушеннях цих Правил об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб. Таке попередження надсилається виробником рекомендованим відправленням. Дата попередження визначається від дати надіслання з врахуванням нормативних строків пересилання поштової кореспонденції.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

29. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

30. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

Ki = (Qi * Zi) / (∑ni=1Qi * Zi) * Kzag,

Ki - відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

Zi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

31. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

32. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

Bi = Mi / ∑ni=1Mi * Bzag

Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

Bzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

Mi - скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

ni=1Mi - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та місцевими правилами приймання.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

33. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Споживачі контроль за якістю стічних вод за наступними показниками: азот амонійний, фосфати, ХСК, БСК, завислі речовини та інші, зазначені в договорі.

Контроль споживачами за якістю та кількістю стічних вод здійснюється не рідше одного разу на квартал. Споживачі зобов’язані надавати виробнику інформацію про результати самостійного контролю за кількістю та якістю стічних вод щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. У разі ненадання інформації про результати самостійного контролю за кількістю та якістю стічних вод виробник вправі тимчасово призупинити надання послуг з відведення стічних вод до надання такої інформації.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

34. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

35. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

36. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

37. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

38. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Відбір проб здійснюється в будь-який час доби без попереднього повідомлення споживача.

Для Споживачів, які мають незмінний протягом тривалого часу склад стічних вод виробник може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

39. Відбір проб здійснюється безпосередньо в місці скиду стічних вод в мережу виробника. У разі неможливості відбір проб здійснюється в місці, найбільш наближеному до місця скиду або в іншому місці за погодженням з виробником.

40. Виявлені в контрольних пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

41. В момент явки уповноваженого представника виробника до об'єкту споживача для відбору контрольної проби він невідкладно повідомляє про відбір проб представників споживача телефоном, зазначеним в договорі. Уповноважений представник виробника може додатково інформувати про відбір проб у інший спосіб на власний розсуд. Споживач зобов’язаний забезпечити явку представника протягом 10 хвилин, в іншому випадку представник виробника може проводити відбір проб за відсутності представника споживача.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача (додається).

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або в акті представник виробника зазначає про це в журналі або в акті.

42. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника до місця відбору проб (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

43. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

44. За бажанням споживача він має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

Арбітражні проби відбираються за ініціативи споживача. Безпосередній відбір арбітражної проби здійснюють представники виробника. Споживач забезпечує витрат на проведення відбору арбітражних проб та їх аналізу.

Арбітражна проба відбирається у дві окремі посудини (для виробника та для споживача), обидві опечатуються підписами представників, що фіксується в акті відбору проби. Свою арбітражну пробу споживач невідкладно після відбору направляє на лабораторне дослідження.

Арбітражна проба виробника консервується та за наявності подальших спорів використовується для експертного дослідження. Експертне дослідження проводиться по тих показниках, стосовно яких виникли розбіжності.

VII. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

45. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316, цим правилам приймання та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 45, 56 цих Правил або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

46. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

47. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою

Pc = T * Qd + 5T * Qpd + Kk * T * Qpz

T - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3;

Qd - об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;

Qpd - об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;

Qpz - об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

48. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk=20.

49. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk=2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk=5; від 2 та більше одиниць - Kk=10.

50. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5≤2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

Kk = XCK / 2,5 * БСК - 1

ХСК - хімічне споживання кисню;

БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

51. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk=2.

52. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk=5.

53. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Kk = Cf / ДК - 1

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

54. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк=5.

55. За наявності будь-яких інших порушень Споживачем вимог цих Правил застосовується коефіцієнт кратності Кк=2.

56. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

Kk = ∑ni=1 ((CfiДКі) / ДКі)

Cfi - фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

ДКі - допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 48 цих Правил.

57. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

58. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що встановлені для оплати послуг з водовідведення.

59. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення (далі — атмосферні стічні води) через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування.

60. За додаткову кількість атмосферних стічних вод сплачують усі споживачі, об'єкти яких знаходяться на території каналізування виробника. Споживачі, об'єкти яких знаходяться на території роздільної системи каналізування сплачують 20% розрахункового обсягу атмосферних опадів.

61. Середньорічний об'єм атмосферних стічних вод (О), визначають за формулою

О = 10 * h * к * F,

де h - кількість опадів за розрахунковий місяць, мм;

к - загальний коефіцієнт стоку дощових вод;

F - загальна площа стоку дощових вод, га.

VIII. Порядок приймання стічних вод асенізаційним транспортом.

62. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки на приймальну камеру другої лінії каналізаційних очисних споруд.

63. Ці Правила поширюються на всіх споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, та на всі види рідких відходів.

64. Для збирання рідких відходів у споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, влаштовуються дворові помийниці, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратою для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення грат передня стінка помийниці повинна зніматися або відкриватися. Якщо присутні дворові убиральні, вигріб може бути спільним.

65. Стоки вигрібних ям не повинні містити великі механічні домішки і пісок. БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

66. Глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 метрів. Не допускається наповнення вигребу більше, ніж до 0,35м від поверхні землі. Вигріб потрібно очищати по мірі його заповнення, але не рідше 1 разу на півроку.

67. Неканалізовані убиральні та вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину повинен включати: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку. Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (за винятком харчових об'єктів і медичних лікувально-профілактичних закладів).

68 Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

69. Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди дощові і розталі води, осади шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

70. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання здійснюється Комунальним підприємством “Тернопільводоканал” або іншою спеціалізованою організацією, яка має право на здійснення такого виду діяльності та має необхідні технічні можливості (далі — Перевізник).

71. Перевезення рідких відходів здійснюється спеціалізованими машинами, обладнаними терміналами автомобільної навігації із виведенням даних на центральний пункт диспетчеризації через GPS-пристрої. Тернопільська міська рада забезпечує висвітлення роботи спеціалізованих машин за даними GPS-пристроїв у мережі інтернет. Перевізники зобов'язані забезпечувати постійну цілодобову роботу GPS-пристроїв.

72. Перевізник зобов'язаний отримати в установах Держпродспоживслужби висновок відповідно до ст.33 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, а також укласти з виробником договір на приймання та очищення рідких відходів.

73. Перевізник зобов'язаний щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати виробнику інформацію про абонентів, що користуються його послугами, дані про якісний склад і об'єм їх стоків. У разі ненадання перевізником інформації про якісний склад стоків, для розрахунку оплати застосовується коефіцієнт кратності Кк=5.

74. Об'єм скинутих Перевізником стоків визначається за місткістю цистерни. При скиданні стічних вод асенізаційним транспортом застосовуються вимоги щодо якісного складу стічних вод.

Оплата проводиться відповідно до умов договору, але не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим. За відсутності технічної можливості здійснити аналіз якісного складу стічних вод, при проведенні розрахунків застосовується коефіцієнт кратності Кк=5.

75. Для вивозу рідких відходів між Перевізником і Абонентом укладається договір на відкачку та транспортування рідких відходів.

76. Перевезення рідких відходів здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

77. У разі порушення Перевізником вимог цих Правил, він сплачує виробнику вартість послуг за приймання та очищення стічних вод з коефіцієнтом кратності Кк=5.

78. Абоненти, які не приєднані до системи централізованого водовідведення, зобов'язані надавати виробнику копію Договору на відкачку та транспортування рідких відходів з Перевізником, а також до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати виробнику інформацію про об'єми вивезених стоків у звітному місяці.

У разі неподання Абонентом такої інформації, виробник проводить нарахування плати за водовідведення в обсязі спожитих послуг з водопостачання з усіх джерел водокористування.

Додаток 1

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

 

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ

важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

 

з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв

Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3+)

0,5

750,0

7

Марганець

-

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо

0,5

25000,0

 

Додаток 4

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

ВИМОГИ

до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

 

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Встановлене значення

ДК

1

2

3

7

1

Реакція середовища (pH)

од.

6,5 - 9,0

2

Температура

°C

+40

3

БСК5

мг/дм-3

311,7

4

ХСК

мг/дм-3

667,1

5

Співвідношення ХСК:БСК5

-

<2,5

6

Завислі речовини та речовини, що спливають

мг/дм-3

282,9

7

Азот амонійний

мг/дм-3

26,71

8

Нітрити

мг/дм-3

0,98

9

Нітрати

мг/дм-3

11,73

10

Фосфати

мг/дм-3

6,29

11

Нафта та нафтопродукти

мг/дм-3

1,43

12

Хлориди (Cl-)

мг/дм-3

350

13

Сульфати (SO4-2-)

мг/дм-3

371,5

14

СПАР аніонні

мг/дм-3

0,35

15

Залізо (Fe)

мг/дм-3

1,37

16

Нікель

мг/дм-3

0,5

17

Хром (3+)

мг/дм-3

2,5

18

Цинк

мг/дм-3

1

19

Мідь

мг/дм-3

0,5

 

* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

Додаток 5

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ

показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

 

з/п

Найменування речовини

ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3)

Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)

Лімітуюча ознака шкідливості

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

6

1

Азот амонійний

30

0,2-0,6

 

3

2

Акрилова кислота

-

0,8

с-т

-

3

Акрилонітрил

150

-

-

-

4

Алкіларилсульфонати

20

0,8

орг

3

5

Алкілбензолсульфонати

20

0,8

орг

4

6

Аміни С7-С9

1

-

орг

3

7

Аміни С10-С15

1

-

орг

4

8

Аміни С16-С20

1

-

орг

4

9

Алюміній

5

0,9

с-т

2

10

Арсен

0,1

0,5

с-т

2

11

Ацетальдегід

20

0,95

орг

4

12

Ацетон

40

0,95

заг

3

13

Барій

10

0,95

с-т

2

14

Бензин

100

-

орг

3

15

Бензойна кислота

15

0,60

заг

4

16

Бензол

100

-

с-т

2

17

Бензопірен

20

0,9

с-т

1

18

Бутилацетат

1

-

заг

1

19

Бутилакрелат

-

0,8

орг

4

20

Бутиловий спирт нормальний

10

0,35

с-т

2

21

Вінілацетат

100

0,2

с-т

2

22

Вирівнювач А

20

0,3

орг

4

23

Гідразингідрат

0,1

-

с-т

2

24

Гідрохінон

15

0,2

орг

4

25

Гліказин

30

0,45

-

-

26

Гліцерин

90

-

заг

4

27

Дибутилфталат

0,2

-

заг

3

28

Диметилфенілкарбинол

1

0,8

с-т

2

29

Дибутилацетамід

15

0,98

с-т

3

30

Діетаноламід

100

-

с-т

2

31

Діетаноламін

1

-

орг

4

32

Діетиламін солянокислий

10

0,4

орг

4

33

Діетиленгліколь

-

-

с-т

3

34

Залізо (загальне)

2,5

0,5

орг

3

35

Жири рослинні і тваринні-1

20

0,7

-

-

36

Закріплювач ДЦМ

5

0,5

-

-

37

Закріплювач ДЦУ

5

-

-

-

38

Закріплювач У-2

20

0,7

-

-

39

Ізобутиловий спирт

100

0,8

с-т

2

40

Кадмій

0,01

0,6

с-т

2

41

Капролактам

25

-

заг

4

42

Карбоксиметилцелюлоза

за БСК

-

заг

3

43

Кобальт

1

0,5

с-т

2

44

Ксилол

1

-

орг

3

45

Барвники сірчисті

25

-

орг

4

46

Барвники синтетичні (кислотні)

25

-

орг

4

47

Крезоли

100

0,4

с-т

2

48

Кротоновий альдегід

6

-

с-т

3

49

Латекс ЛМФ

10

-

орг

4

50

Лудигол

100

0,7

орг

4

51

Малеїнова кислота

60

-

орг

4

52

Марганець

30

-

орг

3

53

Масляна кислота

500

0,1

заг

4

54

Мідь

0,5

0,4

орг

3

55

Метазин

10

0,4

орг

3

56

Метанол

30

0,95

с-т

2

57

Метилметакрилат

500

0,8

с-т

2

58

Метилстирол

1

-

орг

3

59

Метилетилкетон

50

0,8

орг

3

60

Моноетаноламін

5

0,6

с-т

2

61

Молібден

-

0,4

с-т

2

62

Нафта та нафтопродукти-2

10

0,85

орг

4

63

Нікель

0,5

0,5

с-т

3

64

Нітрати (за NO3)

45

-

с-т

3

65

Нітрити

3,3

-

с-т

2

66

Олово

10

-

-

-

67

Поліакриламід

40

0,05

с-т

2

68

Полівініловий спирт

20

-

орг

4

69

Полівінілацетатна емульсія

10

0,23

-

-

70

Пропіловий спирт

12

-

заг

4

71

Резорцин

12

0,95

заг

4

72

Ртуть

0,005

0,6

с-т

1

73

Свинець

0,1

0,5

с-т

2

74

Селен

10

0,5

с-т

2

75

Сечовина

за БСК

-

заг

4

76

Сірководень

1

-

заг

3

77

Сірковуглець

1

-

орг

4

78

Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні-3

20

0,8

орг

4

79

СПАР неіоногенні-3

25

0,8

орг

4

80

Стирол

10

0,6

орг

3

81

Стронцій

26

0,14

с-т

2

82

Сульфіди

1

-

заг

3

83

Тіосечовина

10

0,5

с-т

2

84

Титан

0,1

-

заг

3

85

Толуол

15

0,6

орг

4

86

Трилон Б

20

0,4

с-т

2

87

Трикрезолфосфат

40

0,4

с-т

2

88

Триетаноламін

5

0,47

орг

4

89

Оцтова кислота

45

0,95

заг

4

90

Оцтово-етиловий ефір

13

-

орг

4

91

Фенол

10

0,95

орг

4

92

Формальдегід

100

0,8

с-т

2

93

Фосфати

10

-

заг

4

94

Фталева кислота

0,5

-

заг

3

95

Хром (тривалентний)

2,5

0,5

с-т

3

96

Хром (шестивалентний)

0,1

0,5

с-т

3

97

Ціаніди

1,5

0,7

с-т

2

98

Цинк

1

0,3

заг

3

99

Етанол

14

-

-

-

100

Етиленгліколь

1000

0,8

с-т

3

101

Етилхлоргідрин

5

-

с-т

1

Речовини, які не піддаються біологічній деструкції-4

102

Анізол

-

-

с-т

3

103

Ацетофенон

-

-

с-т

3

104

Гексахлорбензол

-

-

с-т

3

105

Гексаген

-

-

с-т

2

106

Гексахлоран

-

-

орг

4

107

Гексаметилендіамін

-

-

с-т

2

108

2,3-дихлор-1,4-нафтохінон

-

-

с-т

3

109

Диметилдихлорвініл- фосфат

-

-

орг

3

110

ДДТ (технічний)

-

-

с-т

2

111

Діетиланілін

-

-

орг

3

112

Діетилртуть

-

-

с-т

1

113

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

-

-

с-т

2

114

Дихлоранілін

-

-

орг

4

115

Дихлорбензол

-

-

орг

3

116

Дихлоргідрин

-

-

орг

4

117

Дихлоретан

-

-

с-т

2

118

Діетилдитіофосфорна кислота

-

-

орг

3

119

Діетиловий ефір

-

-

орг

4

120

Ізопропіламін

-

-

с-т

3

121

Ізопрен

-

-

орг

4

122

Карбофос

-

-

орг

4

123

Меркаптодіетиламін

-

-

орг

4

124

Метафос

-

-

орг

4

125

Метилнітрофос

-

-

орг

3

126

Натрій-5

200

-

с-т

2

127

Нітробензол

-

-

с-т

3

128

Нітрохлорбензол

-

-

с-т

3

129

Пентаеритрит

-

-

с-т

2

130

Петролатум

-

-

с-т

3

131

Пікринова кислота

-

-

орг

3

132

Пірогалол

-

-

орг

3

133

Поліхлорпінен

-

-

с-т

2

134

Поліетиленімін

-

-

с-т

2

135

Пропіл бензол

-

-

орг

3

136

Сульфати-5

500

-

орг

4

137

Тетрахлорбензол

-

-

с-т

2

138

Тетраетилсвинець

-

-

с-т

1

139

Трифторхлорпропан

-

-

с-т

2

140

Триетиламін

-

-

с-т

2

141

Тетрахлоргептан

-

-

орг

4

142

Тетрахлорнонан

-

-

орг

4

143

Тетрахлорпентан

-

-

орг

4

144

Тетрахлорпропан

-

-

орг

4

145

Тетрахлорундекан

-

-

орг

4

146

Тетрахлоретан

-

-

орг

4

147

Тіофен

-

-

орг

3

148

Тіофос

-

-

орг

4

149

Трибутилфосфат

-

-

орг

4

150

Трихлорбензол

-

-

орг

3

151

Фенілендіамін (n)

-

-

с-т

3

152

Фозалон

-

-

орг

4

153

Фосфамід

-

-

орг

4

154

Фурфурол

-

-

орг

4

155

Хлориди 5

350

-

орг

4

156

Хлорбензол

-

-

с-т

3

157

Хлоропрен

-

-

с-т

2

158

Циклогексан

-

-

с-т

2

159

Циклогексанол

-

-

с-т

2

160

Циклогексаноксин

-

-

с-т

2

161

Циклогексан

-

-

с-т

2

162

Чотирихлористий вуглець

-

-

с-т

2

163

Етилбензол

-

-

орг

4

 

-1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м-3.

-2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м-3.

-3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м-3.

-4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

-5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

Додаток 6

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”

вул. Танцорова, 7 тел. 52 09 79

АКТ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

 

______ від _______________ 20__ р.

 

Нами, представниками КП “Тернопільводоканал”, лаборантом лабораторії водовідведення

________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

 

в присутності уповноваженого представника підприємства_____________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

з метою здійснення контролю за якістю стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу______

на виконання вимог Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м. Тернопіль, затверджених «__» ___________ 201_ р. виконано відбір разових проб стічних вод

_______________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, адреса)

  • Нормативні документи (НД), відповідно до вимог яких виконано

Відбір проб:

  • КНД 211.1.0.009 – 94 Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.

  • ДСТУ ISO 5667-10-2001 Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;

  • ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання

Зберігання проб:

- ДСТУ ISO 5667-3-2001 Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.

- Методики виконання вимірювань

 

  • Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб:

- пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;

- _____________________________________________

- ________________________________________________

3. Паспорт проби

п/п

Дата, час відбору

Точка і місце відбору

Вид проби

Об’єм проби

Показники, що підлягають вимірюванню

Посудина для

Показники, що визначались на місці (температура, tºС)

Відомості про попередню обробку проби

проби

Арбітражного зразка

номер, тип

об’єм, дм3

номер, тип

об’єм, дм3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особливі умови відбору проб _______________________________________________________________

 

5. З порядком відбору арбітражної проби ознайомлені ______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Представник КП “Тернопільводоканал” _________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Представник підприємства____________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

5. Арбітражні зразки проб опечатані представниками КП ”Тернопільводоканал” і підприємства , пломбою № _____________________

6. Проба доставлена в лабораторію КП «Тернопільводоканал»______________________годин_________

Додаток 7

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”

вул. Танцорова, 7 тел. 52 09 79

 

 

АКТ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ДО ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД №______

 

____ ”__________ 201__ р.

 

________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, його місце знаходження)

______________________________________________(договір ____________від „___”________201_р №____)

(назва договору)

Ми, що нижче підписалися представники КП “Тернопільводоканал”

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. )

 

склали акт про наступне: “____”___________ 201__р. о ______год. Підприємство

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________,

(зазначити порушення відповідно до п. . Місцевих правил приймання)

 

що є порушенням місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Тернопіль

затверджених “____”___________ 201__ р.

 

 

Були присутні:

 

 

представники Водоканалу:

 

____________________ ___________________________

П.І. Б. підпис

 

____________________ ____________________________

П.І. Б. підпис

 

 

представники підприємства (у разі їх присутності):

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________ ______________________________

П.І. Б. підпис

 

____________________ ______________________________

П.І. Б. підпис

 

Додаток 8

до Місцевих правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Тернопіль (громади)

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”

вул. Танцорова, 7 тел. 52 09 79

Протокол №______

вимірювань показників якісного складу стічних вод від _______________ 20__ р.

Відповідно до акта відбору проб № від _______________ 20__ р.

 

  • Найменування абонента

  • Місце відбору проби

  • Колір (опис)

  • Запах

  • Плаваючі домішки

 

Найменуванняпоказників

Норма

мг/л

 

Шрифт методики

Темперратура

<40

 

 

МВВ

Зависліречовини

300

 

 

 

Реакціясередовища(рН)

6,5-9,0

 

 

 

БСК5

334

 

 

 

ХСК

700,0

 

 

 

Хлориди

350,0

 

 

 

Сульфати

400,0

 

 

 

Сульфіди

-

 

 

 

Фосфати

5,0

 

 

 

Азотамонійний

13,8

 

 

 

Нітрити

1,0

 

 

 

Нітрати

6,0

 

 

 

Нафтаінафтопродукти

2,0

 

 

 

СПАР

0,33

 

 

 

Залізозагальне

1,53

 

 

 

Хромзагальний

3,7

 

 

 

Цинк

0,45

 

 

 

Нікель

0,78

 

 

 

Мідь

0,65

 

 

 

Феноли

0,082

 

 

 

 

 

Висновки зав. лабораторією ______________________________________

 

 

Зав. лабораторії водовідведення

 

* Дані протоколу не можуть бути використані як звітні дані лабораторного контролю за якістю стічних вод


Читати 1779 разів
Контакти
Індекс: 46008 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
 
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, 0800509909
приймальна: (0352) 525220
диспетчер: (0352) 525117, (0352) 252610, 0504374353
 
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
Детальніше>
 
Графік роботи
понеділок — четвер     08:00 — 17:15 
п'ятниця     08:00 — 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА     13:00 — 14:00
субота, неділя     вихідний
 
Прийом платежів
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок — четвер     08:00 — 18:00
п'ятниця     08:00 — 17:00
субота    09:00 — 15:00
неділя     вихідний
На період карантину обслуговування фізичних та юридичних осіб проводиться дистанційно за телефоном та інтернет сервісами.
Кол-центр працює з 8:00 до 19:00 у робочі дні.

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО338783
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA743387830000026005055101848

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал